Οργάνωση άρτιο διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  
 

Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. στελεχώνεται από άρτιο διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό. Πέραν των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που προσφέρουν το έπακρο της δυναμικότητας, γνώσης και επαγγελματικής τους εμπειρίας πάνω σε θέματα κατάρτισης ανέργων, η ΕΥΡΩΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ δραστηριοποιείται στο χώρο της κατάρτισης και της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων έχοντας στο πλευρό του αξιόλογο και πολυποίκιλο δυναμικό εξωτερικών συνεργατών.

Η σύμπραξη των άνω δυνάμεων, χωρισμένη σε επί μέρους τμήματα και όλοι μαζί, σαν σύνολο, έχει οδηγήσει σε ικανή επαγγελματική, τεχνική, οικονομική γνώση και προσφορά προς τους καταρτιζόμενους με στόχο την επαγγελματική τους αποκατάσταση και την μετέπειτα προσωπική ευημερία.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Εγκαταστάσεις και Υποδομή

Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ διαθέτει Πιστοποιημένες Δομές, με άκρως ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση 110327/21.02.2005 των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών και  Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Συνολικά διαθέτει 6 αίθουσες κατάρτισης, εκ των οποίων 3 είναι αίθουσες πληροφορικής και 3 αίθουσες διδασκαλίας. Τόσο οι αίθουσες όσο και οι υπόλοιποι χώροι του ΚΕΚ είναι άκρως προσβάσιμοι σε άτομα με Ειδικές Ανάγκες και αναπηρίες και διαθέτουν τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Το συνολικό εμβαδό της κεντρικής δομής του ΚΕΚ αγγίζει τα 900 τμ.

Αίθουσες

Κάθε αίθουσα διδασκαλίας και κάθε αίθουσα πληροφορικής του ΚΕΚ διαθέτει όλα τα απαραίτητα εκπαιδευτικά μέσα αλλά και τους πιο σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, για την σωστή υλοποίηση των προγραμμάτων που υλοποιούμε. Πιο συγκεκριμένα:

Εκπαιδευτικά Μέσα

  • Διαφανοσκόπια
  • Οθόνες προβολής
  • Τηλεόραση
  • Βίντεο
  • Video projector's
  • Εκτυπωτές
  • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Δίκτυο Υπολογιστών αιθουσών Πληροφορικής

Η μηχανογραφική δύναμη του ΚΕΚ ανέρχεται σε 60 Υπολογιστές, τελευταίας τεχνολογίας με επίπεδες οθόνες TFT 19'' και λειτουργικά συστήματα Windows XP με MS Office 2007 GR. Επιπλέον υπάρχει και υποστηρικτικός εξοπλισμός εξίσου νέας τεχνολογίας, όπως εκτυπωτές (lazerjet), σαρωτές εικόνων και εγγράφων (scanner's), φωτοτυπικά μηχανήματα και φυλλομετρητές (flip chart).

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ, για την βαθύτερη κατανόηση των αναγκών που δημιουργεί το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, έχει αναπτύξει συστήματα που του επιτρέπουν να παρέχει σωστή και ολοκληρωμένη κατάρτιση. Κάθε ένα από τα προαναφερόμενα συστήματα, έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να διευκολύνει και να ελέγχει το σύνολο της κατάρτισης, καθώς επίσης να ανταποκρίνεται πλήρως τόσο στις ανάγκες των επιχειρήσεων που ζητούν προσωπικό όσο και των ανέργων που ζητούν εργασία.

Ένας βασικός άξονας του σχεδιασμού των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης είναι ότι προσεγγίζεται ως μια διαδικασία επιμόρφωσης σε αντίθεση με αυτή της εκπαίδευσης, διότι απευθύνεται σε ενήλικες που έχουν ήδη κάποια επαγγελματική εμπειρία, εμπειρίες κοινωνικές, προσωπικές, οικογενειακές, στοιχεία που πρέπει να αναγνωρίζονται από τη διαδικασία της επιμόρφωσης. Όλοι οι ενήλικες δεν εισβάλλουν στη διαδικασία της κατάρτισης, καθώς η κατάρτιση υπαγορεύεται από την εξέλιξη του επαγγέλματος. Οι ενήλικες μπαίνουν στην επιμόρφωση είτε εξαιτίας μιας αποτυχίας επαγγελματικής -προσωπικής είτε έχοντας τη διάθεση να χαράξουν μια νέα επαγγελματική πορεία είτε προσπαθώντας να βελτιώσουν την οικονομική τους θέση μέσα στο νέο συνεχώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο εργασιακό περιβάλλον.

 Σύστημα επιλογής και παρακολούθησης των εκπαιδευτών

Εκπαίδευση και κατάρτιση χωρίς εκπαιδευτές (ακόμη και στην περίπτωση της αυτοδιδασκαλίας) δεν νοείται. Ο ρόλος των εκπαιδευτών στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι καταλυτικός, καθώς τα αποτελέσματα της δραστηριότητάς  τους καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του προγράμματος κατάρτισης.

Η αντικειμενική διαδικασία επιλογής της ομάδας των εκπαιδευτών που τελικά θα εργαστούν σε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Το ΚΕΚ μας λαμβάνει υπόψη του κατά την επιλογή των εκπαιδευτών τόσο τα κριτήρια που θέτουν οι φορείς που αναθέτουν τα προγράμματα, όσο και το γεγονός ότι πρέπει να επιλεγούν άτομα διατεθειμένα και ικανά να διδάξουν την ύλη του συγκεκριμένου κάθε φορά θεματικού πεδίου και ειδικότητας. Επίσης να έχουν αξίες, ευαισθησίες και πολιτισμική αγωγή σε σχέση με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της ομάδας-στόχου, καθώς και έναν κώδικα συμπεριφοράς που να εντάσσεται μέσα στο λειτουργικό πλαίσιο του ΚΕΚ σύμφωνα με τον κανονισμό του.

 Σύστημα αξιολόγησης (εσωτερικής και εξωτερικής) ενδιάμεσης και τελικής

Ο στόχος της αξιολόγησης του ΚΕΚ είναι η μέτρηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της δομής στο σύνολό της και η επανατροφοδότηση των συντελεστών του έργου που αυτή παράγει. Απώτερος σκοπός της αξιολόγησης είναι η βελτίωση, η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός της δομής, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες του πληθυσμού τόσο σε σύγχρονη επαγγελματική κατάρτιση, η οποία αναγνωρίζεται και συνεκτιμάται από την αγορά εργασίας, όσο και σε άλλου τύπου στήριξη που προσφέρει το Γραφείο Προώθησης στην Απασχόληση.

 Σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου

Όταν μιλάμε για αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου, πρέπει να έχουμε υπόψη μας την αξιολόγηση ενός συνολικού πλαισίου που περικλείει όλες τις παραμέτρους που συμβάλλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία (εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικές πολιτικές κ.λπ.). Ο όρος αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου δεν περιορίζεται στην έννοια της αξιολόγησης μόνο π.χ. των εκπαιδευτών, αλλά είναι ο καθορισμός της αξίας του εκπαιδευτικού έργου, βασισμένη σε συγκεκριμένα κριτήρια, όπως προσδιορίζονται από την Ε.Ε. και από την εθνική αρχή που αναθέτει.
Το σύνολο αυτών των εξεταζόμενων ιδιοτήτων εξετάζονται από έννοιες όπως: ποιότητα, καταλληλότητα, απόδοση, επίδοση, αποτελεσματικότητα, παραγωγή, πρόοδος.

 Σύστημα παρακολούθησης καταρτιζομένων μετά το πέρας της κατάρτισης

Οι καταρτισθέντες ενός προγράμματος κατάρτισης παρακολουθούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά το τέλος της κατάρτισης προκειμένου να παρακολουθείται η επαγγελματική τους πορεία και να προσδιορίζονται οι μεταβολές αυτής κατά το χρόνο από την αποφοίτησή τους και μετά.

Πρόκειται για πολύ σημαντικές διαδικασίες, καθώς αυτές αντανακλούν την ποιότητα των υπηρεσιών που θα δίνονται στο πρόγραμμα και θα μπορούσαν από μόνες τους να αποτελούν την αξιολόγησή του, δείχνοντας την αποτελεσματικότητά του με την εύρεση του δείκτη απορρόφησης των καταρτισθέντων στο αντικείμενο κατάρτισης και του δείκτη απασχολησιμότητας. 

 Σύστημα προώθησης των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας

Με δεδομένο ότι ένα πρόγραμμα κατάρτισης στοχεύει στην αύξηση της απασχόλησης και στην απορρόφηση των ανέργων από την αγορά εργασίας, καθίσταται προφανής η στήριξη των καταρτισθέντων μας μετά την αποφοίτησή τους από το πρόγραμμα.

 
 
 
   
ΕΥΡΩΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Λ. Κνωσού 224, Τ. 2810 328800, 313773
E-mail: info@eurodiapistefsi.gr Σχεδιασμός - ανάπτυξη ENTERCITY